كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


از جمله روشهاي نوين و بدون خطر در درمان ديسكهاي كمر و گردن عمل بسته ديسك با كمك ليزر يا جراحي ليزري ديسك ميباشد. اين اعمال بدون بيهوشي و برش جراحي انجام ميشود. دراين اعمال نيازي به كارگذاي پيچ و پلاك يا پروتز نيست و وقوع چسبندگي نخاع در آن صفر است. بيمار بعد از مدت كوتاهي بدنبال عمل از بيمارستان ترخيص شده و چند روز بعد ميتواند به سركار خود باز گردد.

براي ديدن برنامه تلويزيوني بر  روي تصوير زير كليك كنيد

جراحي ليزري ديسك كمر - به خانه بر ميگرديمجراح ليزري ديسك، بدون بيهوشي و برش جراحي، بهترين درمان ديسكادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)

درمان چسبندگي كانال نخاعي بدون جراحي

(علل كمردردهاي بهبود نيافته بعد از جراحي و درمان آن):

 

براي درمان دردهاي باقيمانده از عمل اول ،روشهاي اثربخش غير جراحي از جمله عمل‌هاي اينترونشنال درد براي باز كردن چسبندگي‌ها وجود دارد و جراحي باز هميشه آخرين گام درمان است و نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه: در بيماراني كه بيش از يك بار تحت عمل جراحي باز كمر قرار مي‌گيرند، شيوع چسبندگي‌هاي داخل كانال نخاع چند برابر افزايش مي‌يابد، بطوريكه شيوع آن در عمل دوم به ۵۰ بيش از  درصد ميرسد. وهميشه ميزان موفقيت جراحي بعدي در كنترل درد از جراحي اوليه كمتر ميباشد.

براي ديدن فيلم مصاحبه بر روي تصوير زير كليك كنيد.

به خانه برميگرديم،درمان چسبندگي كانال نخاعيادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)

در بين روشهاي كمتر تهاجمي براي درمان ديسك هاي كمري جراحي ليزري ديسك جايگاه ويژه اي دارد. اين اعمال بسيار ساده بدون نياز به بيهوشي و برش جراحي انجام ميشود.

ه خانه برميگرديم، روش هاي نوين درمان ديسك كمر و گردنادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)

لزوم درمان دردها ي مزمن و درمان چسبندگي هاي كانال نخاعي بدون جراحي مجدد

امروزه نظريه تحمل درد و عدم استفاده از روشهاي درماني ساده براي درمان درد منسوخ شده است. درد آسيب جدي به روح،ذهن و جسم وارد ميكند. درد موجب عوارض قلبي- ريوي، مغزي، گوارشي و.... در بدن مي شود. شايد درد نشانه اي از بيماري مهمي باشد. از جمله دردهاي مزمن فرساينده و طاقت فرسا، دردهاي كمري باقيمانده از جراحيهاي ستون فقرات است كه بسيار غير قابل تحمل هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد علت و درمان غير جراحيدردهاي كمري باقيمانده از جراحيهاي ستون فقرات(چسبندگي هاي كانال نخاعي​،شايعترين علت دردهاي كمري باقيمانده از جراحيهاي ستون فقرات) فيلم زير كهاين موضوع را مورد بحث گذاشته است،به دقت مشاهده كنيد. براي ديدن فيلم بر روي تصوير زير كليك كنيد.

 ادامه مطلب...
ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (1)
[ ۱ ]