كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


لزوم درمان دردها ي مزمن و درمان چسبندگي هاي كانال نخاعي بدون جراحي مجدد

امروزه نظريه تحمل درد و عدم استفاده از روشهاي درماني ساده براي درمان درد منسوخ شده است. درد آسيب جدي به روح،ذهن و جسم وارد ميكند. درد موجب عوارض قلبي- ريوي، مغزي، گوارشي و.... در بدن مي شود. شايد درد نشانه اي از بيماري مهمي باشد. از جمله دردهاي مزمن فرساينده و طاقت فرسا، دردهاي كمري باقيمانده از جراحيهاي ستون فقرات است كه بسيار غير قابل تحمل هستند. براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد علت و درمان غير جراحيدردهاي كمري باقيمانده از جراحيهاي ستون فقرات(چسبندگي هاي كانال نخاعي​،شايعترين علت دردهاي كمري باقيمانده از جراحيهاي ستون فقرات) فيلم زير كهاين موضوع را مورد بحث گذاشته است،به دقت مشاهده كنيد. براي ديدن فيلم بر روي تصوير زير كليك كنيد.

 ارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (1)
[ ]