كلينيك فوق تخصصي درد
دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد

سایت بهترین ابزار


درمان چسبندگي كانال نخاعي بدون جراحي

(علل كمردردهاي بهبود نيافته بعد از جراحي و درمان آن):

 

براي درمان دردهاي باقيمانده از عمل اول ،روشهاي اثربخش غير جراحي از جمله عمل‌هاي اينترونشنال درد براي باز كردن چسبندگي‌ها وجود دارد و جراحي باز هميشه آخرين گام درمان است و نيز بايد به اين نكته توجه داشت كه: در بيماراني كه بيش از يك بار تحت عمل جراحي باز كمر قرار مي‌گيرند، شيوع چسبندگي‌هاي داخل كانال نخاع چند برابر افزايش مي‌يابد، بطوريكه شيوع آن در عمل دوم به ۵۰ بيش از  درصد ميرسد. وهميشه ميزان موفقيت جراحي بعدي در كنترل درد از جراحي اوليه كمتر ميباشد.

براي ديدن فيلم مصاحبه بر روي تصوير زير كليك كنيد.

به خانه برميگرديم،درمان چسبندگي كانال نخاعيارسال توسط دكتر علي نقره كار فلوشيپ فوق تخصصي درد
نظرات (0)
[ ]